اخبار و تازه ها
  • برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی توسط مرکز تحقیقات سلامت مواد اولیه غذایی و آرایشی-بهداشتی
    برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی توسط مرکز تحقیقات سلامت مواد اولیه غذایی و آرایشی-بهداشتی
  • عملکرد مجله پزشکی هرمزگان در سال 94-1393
    عملکرد مجله پزشکی هرمزگان در سال 94-1393
  • تجاری سازی اختراع فناور پارسیانی با عنوان " آتل تراکشن مراکز پیش بیمارستانی
    تجاری سازی اختراع فناور پارسیانی با عنوان " آتل تراکشن مراکز پیش بیمارستانی
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه